Baumerk Yapı ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” yahut “Baumerk” olarak anılacaktır) tarafından kişisel verilerinizin güvenliği konusuna en üst düzeyde özen gösterilmektedir. Benimsenen özen bilinci ile Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır)’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfedilmektedir. Ziyaretçi, müşteri, çalışan, tedarikçi ve sair sıfatlarla veri sahibi olarak Şirket ile paylaştığınız ve/veya Şirket’in iş, prosedür ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu kişisel verileriniz mevzuat kapsamında işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Baumerk Yapı ve Kimya Sanayi Limited Şirketi olarak  işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilmiş olmanız hedeflenmekte olup; Şirket’in “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi hangi amaçla işleyeceği, işlenen kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçlarla aktarabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ve kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınız hususlarında sizleri bilgilendirmek amaç edinilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Baumerk tarafından sağlanan hizmet ve Baumerk’in ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, Baumerk birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Baumerk’i ya da internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Baumerk tarafından;

2-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin olan 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninin 1. Maddesinde yer alan amaçlarla yurt içindeki ve yurt dışındaki Şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, işbirliği yaptığımız kuruluşlarla, açık rızanız doğrultusunda tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya kısa mesaj (SMS) atmak ve/veya telefonla aramak amacıyla hizmet aldığımız üçüncü kişilerle ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla kanunen yetkili kılınan mercilerle, mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme ve mevzuattan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi amaçlarıyla aktarılabilmektedir.

3-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Şirket ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişililerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla Baumerk’e ait çağrı merkezleri, internet sayfaları, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik postalar, başvuru formları gibi araçlar ve hizmet verilen noktalar aracılığıyla sözlü, yazılı olarak ve/veya elektronik ortamlar aracılığıyla kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan diğer toplama yöntemleri ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un  5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4-KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARI

Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e başvurarak,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Şirket’in www.baumerk.com internet adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Dursunköy Mah. Uygur Cad. No:44 34555 Hadımköy - Arnavutköy - İstanbul / TÜRKİYE” adresine, bizzat elden veya noter kanalıyla iletebilir, bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. Maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yada Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz vasıtasıyla [email protected] adresini kullanarak veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular şirketimiz tarafından yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Şirket tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.